ReadyPlanet.com
dot dot
สรุปภาวะอุตสาหกรรมภาพรวม

 สรุปภาพรวมภาคอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ปี 2551-2552

    ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามมีสมาชิกในภาคอุตสาหกรรม รวม 56 สถานประกอบการ  แบ่งเป็นประเภทของธุรกิจดังนี้

- รับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
- เสื้อผ้าสำเร็จรูป/เสื้อผ้าไหมพรหม
- ซ่อมบำรุง/ยานยนต์
- โคนม และผลิตภัณ์นม
- ผลิตภัณฑ์พลาสติก
- รับเหมาก่อสร้าง/จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
- แก๊สหุงต้ม/แก๊สรถยนต์
- โรงสีข้าว
- แป้งมันสำปะหลัง
- โรงน้ำแข็งและน้ำดื่ม
- โรงแรมและที่พัก
- แหอวน

    ธุรกิจในจังหวัดมหาสารคาม เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นจังหวัดซึ่งอยู่ในภาคการเกษตร ปัจจุบันมีการขยายตัวในด้านการลงทุนอยู่ระดับปานกลาง ดังจะเห็นได้จาก การเข้ามาลงทุนของภาคเอกชนขนาดใหญ่ เช่น โรงงานน้ำตาล ห้างสรรพสินค้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า

    จากวิกฤตสภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดมหาสารคามก็ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการรับเหมาช่วงผลิต อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้าส่งออก มียอดการสั่งซื้อลดลง ก่อให้เกิดผลกระทบด้านแรงงานด้วย

    จากสภาวะดังกล่าวสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการเตรียมการมาตรการรองรับระยะยาว แต่เนื่องจากสภาอุตสาหกรรมเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่มีงบประมาณใดการดำเนินการ ซึ่งต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากภาครัฐ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

  1. โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปี 2551-2553 (HUB)ร่วมกับ องค์กรภาคี
   - วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
   - วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
    
   - วิทยาลัลยการอาชีพ
   - มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
   - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   แนวทางการดำเนินงาน
   - แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนภายใต้โครงการเทียบเท่าผลผลิต
   - แผนงานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโรงงาน ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
   - แผนงานสหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   - นักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับกรมอาชีวศึกษา
  2. การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการรวมกลุ่ม CLUSTER เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ
   - ข้าว การแปรรูป
   - โคนม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
  3. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ SME
   - การพัฒนาองค์ความรู้
   - การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
   - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
   - การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้าของจังหวัด
  4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อกระจายการสร้างงานสู่ชนบท
   - เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน
   - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน
  5. การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
   - การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
  6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อบริการ
   - เพื่อให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากองค์กร
   - ด้านการพัฒนาการค้าการลงทุนระดับจังหวัด

 • เศรษฐกิจโดยรวม  จังหวัดมหาสารคาม มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ประจำปี 2550 อยู่ที่ 33,075 ล้านบาท มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ 32,533 บาท จัดเป็นลำดับที่ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 69 ของประเทศ
 • ประชากรและแรงงาน   จำนวนประชากร ณ เดือน ธันวาคม 2550. มีประชากรทั้งสิ้น 936,883 คน เป็นชาย 464,600 คน (49.59%) หญิง 472,283 คน (50.41%) แรงงานส่วนใหญ่ของจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในภาคเกษตรกรรมจำนวนประชากร 6,935 คน คิดเป็น 20.97% และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม 26,141 คน คิดเป็น 79.03% ของประชากรในจังหวัด

รายได้เฉลี่ยต่อหัว/บาท/ปี

2547

2548

2549

2550

2551

ทั่วราชอาณาจักร 100,564 108,955 119,579 128,607 -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31,347 32,699 36,492 40,144 -
จังหวัดมหาสารคาม 25,735 26,633 29,126 32,533 -

 • ค่าแรงขั้นต่ำ อัตราค่าแรงขั้นต่ำจากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551.กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดมหาสารคามเท่ากับ 151 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 เป็นต้นไป
 • ตารางสถิติโรงงานอุตสาหกรรม    โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคาม ช่วงเดือนเมษายน 2552 มีโรงงานจำพวก 2,3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 326 โรงงาน แยกเป็นโรงงานขนาดเล็กจำนวน 258 โรงงาน คิดเป็น 79.14% โรงงานขาดกลางจำนวน 56 โรงงาน คิดเป็น 17.18% โรงงานขนาดใหญ่จำนวน 12 โรงงาน คิดเป็น 3.68%

ตารางสถิติโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ

ประเภทอุตสาหกรรม

จำนวน

%

เงินทุน

คนงาน

1. อุตสาหกรรมการเกษตร 28 8.59

1,256,047,488.00

655
2. อุตสาหกรรมอาหาร 27 8.28 3,501,316,000.00 871
3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 0.31 1,000,000.00 12
4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 12 3.68 605,297,014.52 3,997
5. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 6 1.84 86,905,000.00 2,402
6. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 38 11.66 95,859,,000.00 436
7. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 20 6.14 37,011,021.00 236
8. อุตสาหกรรมไฟฟ้า 7 2.15 45,920,000.00 1,110
9. อุตสาหกรรมอโลหะ 63 19.33 423,555,000.00 730

10.

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 27 8.28 195,951,000.00 154
11. อุตสาหกรรมขนส่ง 35 10.74 461,355,500.00 356
12. อุตสาหกรรมอื่นๆ 42 12.88 481,058,040.00 924

ข้อมูลพื้น อุตสาหกรรมที่น่าลงทุนที่

ลำดับ

ประเภทอุตสาหกรรม

พื้นที่ลงทุน

เหตุผล

1.

อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร

บรบือ
โกสุมพิสัย
กุดรัง

มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น อ้อย
มันสำปะหลังข้าวเป็นจำนวนมาก
เพียงพอกับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.

อุตสาหกรรมใช้แรงงานกึ่งฝีมือ

เมือง
บรบือ
แกดำ
โกสุมพิสัย

มีปัจจัยเอื้อต่อการลงทุนเช่น มีโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภคพอเพียงชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *

dot

dot

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
  วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวฮางกุดรัง  ผลิตข้าวฮาง ข้าวกล้องงอก   บริษัท อนันต์ไพศาล มหาสารคาม จำกัด ผลิตเสื้อไหมพรมส่งออก
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวบรบือ  ผลิตและจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดี  บริษัท เอเซียประกันภัย1995 จำกัด สาขามหาสารคาม
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระวัสดุก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  ศูนย์บริการค็อกพิท สารคามผ้าเบรคยางยนต์ ศูนย์บริการรถยนต์
 สหกรณ์การเกษตร บรบือ จำกัด  ผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ตักสิลานคร  บริษัท มิ่งเฮง นิตติ้ง จำกัด ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าไหมพรมสำเร็จรูปส่งออก
 โรงบรรจุก๊าส ศรีสุขเจริญผล  บรรจุและจำหน่ายแก๊ส LPG รถยนต์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร พาณิชย์ มหาสารคาม ผลิตจำหน่ายคอนกรีต
 ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์อีเกิ้ลสโตร์ ศูนย์บริการยาง ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด  บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด  รับซื้อมันสำปะหลัง ผลิตแป้งมัน
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ถาวรการช่าง  อู่ซ่อมสี และตัวถังรถยนต์ มาตรฐาน   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยัคฆ์แก๊ส  จำหน่ายแก๊ส LPG.รถยนต์ แก๊สหุงต้ม
 บริษัท สารคามเกษตร จำกัด  ผู้ผลิตจำหน่ายนมสดพาสเจอร์ไรส์  บริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด ผู้ผลิตรถสามล้อเครื่องอเนกประสงค์
 บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง 2005 จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์  ชมทั้งหมด 
 
มาเป็นเพื่อนบ้านกับเรา เพียงนำ CODE ไปติด WEB แล้วแจ้งเราที่
 
  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
จัดทำโดย : สำนักงานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ห้อง 309 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 043-777-689,โทรสาร. 043-777-690 E-mail : info@ftimk.com
webmaster :wisoot prateepawanich  wisoot_pr@yahoo.com

เชิญเยี่ยมชม : เว็บไซต์กิจการของสมาชิกสภาอุตสาหกรรม มหาสารคาม และ         :  เชิญเยี่ยมชมลิงค์เพื่อนบ้านเราทั้งหมด 

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม รีสอร์ทมีระดับ ศูนย์เกษตรอุตสาหกรรมดอนหว่าน สินค้ามาตราฐาน อีฮงมอเตอร์ ฝากซื้อขาย ตักสิลานครดอทคอม Tcom Mahasarakham มหาสารคาม นาม ตักสิลานคร